Olga Vvedenskaya

About Olga Vvedenskaya:

Postdoc, Andrej Shevchenko's lab , biological mass spectrometry, MPI-CBG, Dresden

SEEK ID: https://seek.lisym.org/people/84

Location: Germany

Expertise: Not specified

Tools: Not specified

ORCID: Not specified

Related items

Powered by
(v.1.9.0)
Copyright © 2008 - 2019 The University of Manchester and HITS gGmbH